1. Κατάλληλη προεργασία του υποστρώματος, ώστε να διασφαλιστεί η καλή επικόλληση του συστήματος. Το υπόστρωμα (τοιχοποιία, σκυρόδεμα, γυψοσανίδα) πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, σχετικά επίπεδο και να έχουν απομακρυνθεί τα σαθρά τμήματα. Στην περίπτωση που η κατασκευή είναι καινούρια πρέπει να έχουν τοποθετηθεί οι ψευτόκασες στις πόρτες και στα παράθυρα, να προεξέχουν οι μαρμαροποδιές 2-3 εκ. από το σύστημα της εξωτερικής θερμομόνωσης, να έχουν ολοκληρωθεί οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στις προσόψεις και οι εργασίες για την κατασκευή της στέγης.

2. Τοποθέτηση οδηγού στήριξης (Capatect sockelschiene plus 6700/05) στο κατώτερο άκρο του συστήματος για την εξασφάλιση της σταθερότητας της κατασκευής και τη μη είσοδο υγρασίας με τη βοήθεια βυσμάτων και συνδετήρων (Capatect Montage Set).

3. Ακολουθεί η εφαρμογή του υλικού συγκόλλησης (Capatect 186M) με σπάτουλα ή μηχανή. Κατευθείαν τοποθετούνται οι μονωτικές πλάκες (Capatect EPS80) σε σειρά ξεκινώντας από το κάτω μέρος προς τα επάνω. Κάθε επόμενη σειρά τοποθετείται περίπου μισή πλάκα μετατοπισμένη, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι κατακόρυφοι αρμοί. Τυχόν υλικό συγκόλλησης στα πλάγια των πλακών πρέπει να αφαιρείται για την αποτροπή δημιουργίας ρωγμών.

4. Οι τοποθετημένες πλάκες παραμένουν για 1 ημέρα περίπου έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η επαρκής σκληρότητα του υλικού συγκόλλησης. Στη συνέχεια, ακολουθεί η αγκύρωση των πλακών με ειδικά βύσματα [Schlagdubel 041 (4-6 βύσματα / τ.μ)].

5. Μετά από πάροδο 2-3 ημερών εφαρμόζεται το υλικό ενίσχυσης στις μονωτικές πλάκες. Διατίθεται ανόργανο (Capatect 186M) και οργανικό (Captect ZF- Spachtel 699) για τον εγκιβωτισμό του πλέγματος. Το αντιαλκαλικό πλέγμα (Capatect Gewebe 650/110) εγκλωβίζεται στη νωπή στρώση ενίσχυσης με αλληλοεπικάλυψη των φύλλων του κατά 10cm. Το συνολικό πάχος της στρώσης ενίσχυσης ανέρχεται σε 3-4mm για ανόργανο και 2-3mm για οργανικό υλικό.

6. Στη συνέχεια, εφαρμόζεται αστάρι (Putzgrund 610) στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε ανόργανο υλικό ενίσχυσης ή στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε οργανικό υλικό αλλά χρειάστηκε να παραμείνει μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς το τελικό επίχρισμα. Το αστάρι πρέπει να χρωματίζεται στην απόχρωση του σοβά.

7. Ως τελικό στάδιο του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης είναι η εφαρμογή του έγχρωμου σοβά (Capatect Fassadenputz R&K) με μηχανή ή σπάτουλα.

8. Ειδικά προφίλ χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου. Π.χ. γωνιόκρανα (Capatect Gewebe 656/02) στις εξωτερικές γωνίες, νεροσταλλάκτες (Capatect Tropfkantenprofil 668/01) για τη μετάβαση από κάθετες σε οριζόντιες επιφάνειες, διαγώνια πλέγματα (Capatect Diagonalarmierung 651/00) στις γωνίες των ανοιγμάτων πρόσοψης (παράθυρα, πόρτες). Επιπλέον, αυτοδιογκούμενες στεγανοποιητικές ταινίες (Capatect Fugendichtband 2D 054/00) πρέπει να τοποθετούνται στην περίπτωση που η εξωτερική θερμομόνωση έρχεται σε επαφή με άλλα δομικά στοιχεία.